PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS PHẠM KHA
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 26 THÁNG 8 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai07:48:28 http://phamkha.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai07:48:22 http://phamkha.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
3Khách vãng lai07:48:03 http://phamkha.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
4Khách vãng lai07:47:57 http://phamkha.edu.vn/login.aspx
5Khách vãng lai07:47:51 http://phamkha.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
6Khách vãng lai07:47:46 http://phamkha.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12236
7Khách vãng lai07:47:22 http://phamkha.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay.aspx
8Phạm Hồng Đĩnh07:44:16 http://phamkha.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
9Khách vãng lai07:43:57 http://phamkha.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
10Khách vãng lai07:43:56 http://phamkha.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
11Khách vãng lai07:43:43 http://phamkha.edu.vn/Default.aspx
12Khách vãng lai07:39:41 http://phamkha.edu.vn/Form/Thiet_bi_c1/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%25u0110S-6-01-3
13Khách vãng lai07:39:31 http://phamkha.edu.vn/Form/Trang_vang/xem_danh_sach.aspx
14Khách vãng lai07:38:40 http://phamkha.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10201
15Khách vãng lai07:35:57 http://phamkha.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1_tuy_chon.aspx
16Khách vãng lai07:34:36 http://phamkha.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10197
17Khách vãng lai07:33:18 http://phamkha.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7173
18Khách vãng lai07:20:39 http://phamkha.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7214
19Khách vãng lai07:12:24 http://phamkha.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
20Khách vãng lai07:10:16 http://phamkha.edu.vn/Default.aspx?author=8
21Khách vãng lai07:09:43 http://phamkha.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=519
22Khách vãng lai07:01:23 http://phamkha.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10562
23Khách vãng lai07:01:11 http://phamkha.edu.vn/form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=5615
24Khách vãng lai06:59:55 http://phamkha.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
25Khách vãng lai06:57:52 http://phamkha.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=272
26Khách vãng lai06:46:45 http://phamkha.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_mai_tt.aspx
27Khách vãng lai06:36:35 http://phamkha.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7207
28Khách vãng lai06:36:22 http://phamkha.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
29Khách vãng lai06:34:22 http://phamkha.edu.vn/form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra_full.aspx
30Khách vãng lai06:31:48 http://phamkha.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=T%C4%90TC-00019
31Khách vãng lai06:29:59 http://phamkha.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
32Khách vãng lai06:25:04 http://phamkha.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
33Khách vãng lai06:14:24 http://phamkha.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7209
34Khách vãng lai06:12:38 http://phamkha.edu.vn/Default.aspx
35Khách vãng lai06:11:01 http://phamkha.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
36Khách vãng lai06:09:27 http://phamkha.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
37Khách vãng lai06:08:45 http://phamkha.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=527
38Khách vãng lai05:57:46 http://phamkha.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%25u0110S-7-01-1
39Khách vãng lai05:56:00 http://phamkha.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
40Khách vãng lai05:45:19 http://phamkha.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc_tong_hop.aspx
41Khách vãng lai05:38:56 http://phamkha.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
42Khách vãng lai05:38:27 http://phamkha.edu.vn/Form/Thiet_bi_full/Form_tim_kiem.aspx
43Khách vãng lai05:25:16 http://phamkha.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
44Khách vãng lai05:16:59 http://phamkha.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=5897
45Khách vãng lai05:08:21 http://phamkha.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10560
46Khách vãng lai05:02:45 http://phamkha.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SGKC-02152
47Khách vãng lai04:48:19 http://phamkha.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10219
48Khách vãng lai04:33:20 http://phamkha.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
49Khách vãng lai04:33:19 http://phamkha.edu.vn/Default.aspx
50Khách vãng lai04:21:49 http://phamkha.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7204
51Khách vãng lai04:10:15 http://phamkha.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
52Khách vãng lai04:06:17 http://phamkha.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
53Khách vãng lai03:51:23 http://phamkha.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_lop.aspx
54Khách vãng lai03:46:41 http://phamkha.edu.vn/xem_trang_tin_tv.aspx?id=498
55Khách vãng lai03:46:38 http://phamkha.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7177
56Khách vãng lai03:37:30 http://phamkha.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
57Khách vãng lai03:25:11 http://phamkha.edu.vn/Default.aspx
58Khách vãng lai03:25:10 http://phamkha.edu.vn/Default.aspx
59Khách vãng lai03:21:29 http://phamkha.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
60Khách vãng lai03:17:00 http://phamkha.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7201
61Khách vãng lai03:16:30 http://phamkha.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
62Khách vãng lai03:12:40 http://phamkha.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10579
63Khách vãng lai02:57:10 http://phamkha.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10194
64Khách vãng lai02:26:06 http://phamkha.edu.vn/login/form_doi_mat_khau.aspx
65Khách vãng lai01:55:09 http://phamkha.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10193
66Khách vãng lai01:45:57 http://phamkha.edu.vn/Default.aspx
67Khách vãng lai01:45:11 http://phamkha.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10403
68Khách vãng lai01:44:05 http://phamkha.edu.vn/Form/Qlnt/Danh_muc/ham_xep_abc.aspx
69Khách vãng lai01:33:53 http://phamkha.edu.vn/form/thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
70Khách vãng lai01:14:42 http://phamkha.edu.vn/Form/Thiet_bi_full/Form_in_so_muon_tra_thiet_bi.aspx
71Khách vãng lai01:08:15 http://phamkha.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
72Khách vãng lai01:00:01 http://phamkha.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_gv_doc_tong_hop.aspx
73Khách vãng lai00:53:15 http://phamkha.edu.vn/Form/Thiet_bi_c1/Xem_dang_ki.aspx
74Khách vãng lai00:48:49 http://phamkha.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK-00367
75Khách vãng lai00:27:45 http://phamkha.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=5615
76Khách vãng lai00:23:53 http://phamkha.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7216
77Khách vãng lai00:20:38 http://phamkha.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10200
78Khách vãng lai00:19:26 http://phamkha.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10221
79Khách vãng lai00:12:31 http://phamkha.edu.vn/Default.aspx
80Khách vãng lai00:03:01 http://phamkha.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SPL-00013
26 8 2019