PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS PHẠM KHA
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 21 THÁNG 3 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai09:05:47 http://phamkha.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai09:05:42 http://phamkha.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
3Khách vãng lai09:05:35 http://phamkha.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
4Khách vãng lai09:05:30 http://phamkha.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12235
5Khách vãng lai09:05:25 http://phamkha.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11986
6Khách vãng lai09:05:16 http://phamkha.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
7Khách vãng lai09:05:03 http://phamkha.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12113
8Khách vãng lai09:04:57 http://phamkha.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
9Khách vãng lai09:04:38 http://phamkha.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/khoa_diem.aspx
10Khách vãng lai09:04:32 http://phamkha.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKHH9-00044
11Khách vãng lai09:04:26 http://phamkha.edu.vn/login.aspx
12Khách vãng lai09:04:21 http://phamkha.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_gv.aspx
13Khách vãng lai09:04:17 http://phamkha.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKHH9-00039
14Khách vãng lai09:03:57 http://phamkha.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
15Khách vãng lai09:03:50 http://phamkha.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=267
16Khách vãng lai09:03:43 http://phamkha.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12236
17Khách vãng lai09:03:34 http://phamkha.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12240
18Khách vãng lai09:03:29 http://phamkha.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay.aspx
19Khách vãng lai08:57:13 http://phamkha.edu.vn/form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7186
20Khách vãng lai08:57:09 http://phamkha.edu.vn/Default.aspx
21Khách vãng lai08:51:33 http://phamkha.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12241
22Khách vãng lai08:39:27 http://phamkha.edu.vn/Form/Thiet_bi_full/Form_in_de_can_thiet_bi.aspx
23Khách vãng lai08:27:02 http://phamkha.edu.vn/Form/Qlnt/Danh_muc/tinh_so_diem_kt_k_1.aspx
24Khách vãng lai08:25:05 http://phamkha.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=5622
25Khách vãng lai08:21:50 http://phamkha.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1.aspx
26Khách vãng lai07:56:49 http://phamkha.edu.vn/Form/Trang_vang/xem_danh_sach.aspx
27Khách vãng lai07:51:57 http://phamkha.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
28Khách vãng lai07:51:54 http://phamkha.edu.vn/Default.aspx
29Khách vãng lai07:51:17 http://phamkha.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=397
30Khách vãng lai07:47:18 http://phamkha.edu.vn/Default.aspx
31Khách vãng lai07:42:23 http://phamkha.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7191
32Khách vãng lai07:01:40 http://phamkha.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=345
33Khách vãng lai06:47:53 http://phamkha.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
34Khách vãng lai06:47:48 http://phamkha.edu.vn/Default.aspx
35Khách vãng lai06:44:26 http://phamkha.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_xep_loai.aspx
36Khách vãng lai06:34:12 http://phamkha.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=540
37Khách vãng lai06:14:17 http://phamkha.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10565
38Khách vãng lai06:09:46 http://phamkha.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_truong_xep_loai.aspx
39Khách vãng lai06:07:37 http://phamkha.edu.vn/Default.aspx?page=1.15&script=viewdoc&view=4655&opt=brpage
40Khách vãng lai06:07:21 http://phamkha.edu.vn/Default.aspx
41Khách vãng lai05:56:00 http://phamkha.edu.vn/default.aspx
42Khách vãng lai05:54:02 http://phamkha.edu.vn/Form/tkb/Xem_tkb.aspx
43Khách vãng lai05:44:10 http://phamkha.edu.vn/Default.aspx
44Khách vãng lai05:39:53 http://phamkha.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7184
45Khách vãng lai05:39:36 http://phamkha.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=5633
46Khách vãng lai05:28:47 http://phamkha.edu.vn/Default.aspx
47Khách vãng lai05:11:46 http://phamkha.edu.vn/form/Thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
48Khách vãng lai04:54:26 http://phamkha.edu.vn/Default.aspx
49Khách vãng lai04:41:56 http://phamkha.edu.vn/Default.aspx
50Khách vãng lai04:36:14 http://phamkha.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=5592
51Khách vãng lai04:26:47 http://phamkha.edu.vn/Form/Thiet_bi/so_muon_do_dung.aspx
52Khách vãng lai04:25:46 http://phamkha.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
53Khách vãng lai04:15:12 http://phamkha.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_thanh_li.aspx
54Khách vãng lai04:09:34 http://phamkha.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7207
55Khách vãng lai03:58:01 http://phamkha.edu.vn/Form/Thiet_bi_full/Form_thong_ke_muon_tra_thiet_bi.aspx
56Khách vãng lai03:54:27 http://phamkha.edu.vn/Form/van_ban/ke_hoach.aspx
57Khách vãng lai03:44:25 http://phamkha.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7177
58Khách vãng lai03:40:13 http://phamkha.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=KT%C4%90GTX-00041
59Khách vãng lai03:38:29 http://phamkha.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
60Khách vãng lai03:34:22 http://phamkha.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
61Khách vãng lai03:29:49 http://phamkha.edu.vn/Default.aspx
62Khách vãng lai03:29:25 http://phamkha.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=281
63Khách vãng lai03:24:01 http://phamkha.edu.vn/Default.aspx
64Khách vãng lai02:53:42 http://phamkha.edu.vn/form/van_ban/xem_van_ban.aspx
65Khách vãng lai02:46:45 http://phamkha.edu.vn/Form/Trang_vang/xem_danh_sach.aspx
66Khách vãng lai02:33:48 http://phamkha.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=KT%25u0110GTX-00050
67Khách vãng lai02:23:21 http://phamkha.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k2_giao_vien.aspx
68Khách vãng lai02:22:43 http://phamkha.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=518
69Khách vãng lai02:20:50 http://phamkha.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=272
70Khách vãng lai02:13:59 http://phamkha.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
71Khách vãng lai01:37:46 http://phamkha.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SGKC-02191
72Khách vãng lai01:26:23 http://phamkha.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10550
73Khách vãng lai01:25:05 http://phamkha.edu.vn/Default.aspx
74Khách vãng lai01:23:23 http://phamkha.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7214
75Khách vãng lai01:18:19 http://phamkha.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
76Khách vãng lai01:09:22 http://phamkha.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7208
77Khách vãng lai00:56:59 http://phamkha.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
78Khách vãng lai00:53:56 http://phamkha.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
79Khách vãng lai00:46:05 http://phamkha.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=268
80Khách vãng lai00:40:11 http://phamkha.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
81Khách vãng lai00:20:34 http://phamkha.edu.vn/form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10195
82Khách vãng lai00:12:03 http://phamkha.edu.vn/Default.aspx
83Khách vãng lai00:02:45 http://phamkha.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/tinh_so_diem_kt_k_2.aspx
84Khách vãng lai00:01:18 http://phamkha.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/tinh_so_diem_kt_k_2.aspx
85Khách vãng lai00:00:50 http://phamkha.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/tinh_so_diem_kt_k_2.aspx
21 3 2019