PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS PHẠM KHA
Tuyên ngôn độc lập
https://youtu.be/hNeVslJePGE
Tuyên ngôn độc lập
https://www.youtube.com/watch?v=hNeVslJePGE
https://www.facebook.com/411639819380751/posts/544156186129113/