PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS PHẠM KHA
 
LỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn Lịch làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo
Tuần : 11 Năm học : 2019 - 2020
Thứ hai : 14/10/2019
1. Dạy học chính khóa, dạy thêm theo TKB
Tuần : 11 Năm học : 2019 - 2020
Thứ ba : 15/10/2019
1. Dạy học chính khóa, dạy thêm theo TKB
Tuần : 11 Năm học : 2019 - 2020
Thứ tư : 16/10/2019
1. Dạy học chính khóa, dạy thêm theo TKB
Tuần : 11 Năm học : 2019 - 2020
Thứ năm : 17/10/2019
1. Dạy học chính khóa, dạy thêm theo TKB
2. Họp tổ CM, VP từ 13 giờ 30.
Tuần : 11 Năm học : 2019 - 2020
Thứ sáu : 18/10/2019
1. Dạy học chính khóa, dạy thêm theo TKB
Tuần : 11 Năm học : 2019 - 2020
Thứ bẩy : 19/10/2019
1. Dạy học chính khóa, dạy thêm theo TKB