PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS PHẠM KHA
MÀN HÌNH IN SỔ THEO DÕI CÁ BIỆT
Chú ý: Kiểm tra sự trùng số cá biệt trước khi in Cài font mã vạch In sổ tổng quát Sách phát sinh trong năm Sổ thanh lí
Toàn bộ SCB SCB theo chủng loại Sổ mượn của HS Sổ mượn của GV Sổ đọc của HS Sổ đọc của GV In đề can Phiếu yêu cầu In thẻ In mục lục In phích
Chủng loại :  
 
SttSố cá biệtHọ tên tác giảTên ấn phẩmNhà XBNơi XBNăm XBGiá tiềnMôn loại
1 BTDH-00007 Lương Thanh ThủyBản tin dạy và học trong nhà trườngGiáo dụcH2004500005(V)
2 BTDH-00008 Lương Thanh ThủyBản tin dạy và học trong nhà trườngGiáo dụcH2004500005(V)
3 BTDH-00009 Lương Thanh ThủyBản tin dạy và học trong nhà trườngGiáo dụcH2004500005(V)
4 BTDH-00010 Lương Thanh ThủyBản tin dạy và học trong nhà trườngGiáo dụcH2004500005(V)
5 BTDH-00011 Lương Thanh ThủyBản tin dạy và học trong nhà trườngGiáo dụcH2004500005(V)
6 BTDH-00012 Lương Thanh ThủyBản tin dạy và học trong nhà trườngGiáo dụcH2004500005(V)
7 BTDH-00013 Lương Thanh ThủyBản tin dạy và học trong nhà trườngGiáo dụcH2005500005(V)
8 BTDH-00014 Lương Thanh ThủyBản tin dạy và học trong nhà trườngGiáo dụcH2005500005(V)
9 BTDH-00015 Lương Thanh ThủyBản tin dạy và học trong nhà trườngGiáo dụcH2005500005(V)
10 BTDH-00016 Lương Thanh ThủyBản tin dạy và học trong nhà trườngGiáo dụcH2005500005(V)
11 BTDH-00017 Lương Thanh ThủyBản tin dạy và học trong nhà trườngGiáo dụcH2005500005(V)
12 BTDH-00018 Lương Thanh ThủyBản tin dạy và học trong nhà trườngGiáo dụcH2005500005(V)
13 BTDH-00019 Lương Thanh ThủyBản tin dạy và học trong nhà trườngGiáo dụcH2006500005(V)
14 BTDH-00020 Lương Thanh ThủyBản tin dạy và học trong nhà trườngGiáo dụcH2006500005(V)
15 BTDH-00021 Lương Thanh ThủyBản tin dạy và học trong nhà trườngGiáo dụcH2006500005(V)
16 BTDH-00022 Lương Thanh ThủyBản tin dạy và học trong nhà trườngGiáo dụcH2006500005(V)
17 BTDH-00023 Lương Thanh ThủyBản tin dạy và học trong nhà trườngGiáo dụcH2006500005(V)
18 BTDH-00024 Lương Thanh ThủyBản tin dạy và học trong nhà trườngGiáo dụcH2006500005(V)
19 BTDH-00025 Lương Thanh ThủyBản tin dạy và học trong nhà trườngGiáo dụcH2007500005(V)
20 BTDH-00026 Lương Thanh ThủyBản tin dạy và học trong nhà trườngGiáo dụcH2007500005(V)
21 BTDH-00027 Lương Thanh ThủyBản tin dạy và học trong nhà trườngGiáo dụcH2007500005(V)
22 BTDH-00028 Lương Thanh ThủyBản tin dạy và học trong nhà trườngGiáo dụcH2007500005(V)
23 BTDH-00029 Lương Thanh ThủyBản tin dạy và học trong nhà trườngGiáo dụcH2007500005(V)
24 BTDH-00030 Lương Thanh ThủyBản tin dạy và học trong nhà trườngGiáo dụcH2007500005(V)
25 BTDH-00031 Lương Thanh ThủyBản tin dạy và học trong nhà trườngGiáo dụcH2008500005(V)
26 BTDH-00032 Lương Thanh ThủyBản tin dạy và học trong nhà trườngGiáo dụcH2008500005(V)
27 BTDH-00033 Lương Thanh ThủyBản tin dạy và học trong nhà trườngGiáo dụcH2008500005(V)
28 BTDH-00034 Lương Thanh ThủyBản tin dạy và học trong nhà trườngGiáo dụcH2008500005(V)
29 BTDH-00035 Lương Thanh ThủyBản tin dạy và học trong nhà trườngGiáo dụcH2008500005(V)
30 BTDH-00036 Lương Thanh ThủyBản tin dạy và học trong nhà trườngGiáo dụcH2008500005(V)
31 BTDH-00037 Lương Thanh ThủyBản tin dạy và học trong nhà trườngGiáo dụcH2009500005(V)
32 BTDH-00038 Lương Thanh ThủyBản tin dạy và học trong nhà trườngGiáo dụcH2009500005(V)
33 BTDH-00039 Lương Thanh ThủyBản tin dạy và học trong nhà trườngGiáo dụcH2009500005(V)
34 BTDH-00040 Lương Thanh ThủyBản tin dạy và học trong nhà trườngGiáo dụcH2009500005(V)
35 BTDH-00041 Lương Thanh ThủyBản tin dạy và học trong nhà trườngGiáo dụcH2009500005(V)
36 BTDH-00042 Lương Thanh ThủyBản tin dạy và học trong nhà trườngGiáo dụcH2009500005(V)
37 BTDH-00043 Lương Thanh ThủyBản tin dạy và học trong nhà trườngGiáo dụcH2010500005(V)
38 BTDH-00044 Lương Thanh ThủyBản tin dạy và học trong nhà trườngGiáo dụcH2010500005(V)
39 BTDH-00045 Lương Thanh ThủyBản tin dạy và học trong nhà trườngGiáo dụcH2010500005(V)
40 BTDH-00046 Lương Thanh ThủyBản tin dạy và học trong nhà trườngGiáo dụcH2010500005(V)
41 BTDH-00047 Lương Thanh ThủyBản tin dạy và học trong nhà trườngGiáo dụcH2010500005(V)
42 BTDH-00048 Lương Thanh ThủyBản tin dạy và học trong nhà trườngGiáo dụcH2010500005(V)
43 BTDH-00049 Lương Thanh ThủyBản tin dạy và học trong nhà trườngGiáo dụcH2011500005(V)
44 BTDH-00050 Lương Thanh ThủyBản tin dạy và học trong nhà trườngGiáo dụcH2011500005(V)
45 BTDH-00051 Lương Thanh ThủyBản tin dạy và học trong nhà trườngGiáo dụcH2011500005(V)
46 BTDH-00052 Lương Thanh ThủyBản tin dạy và học trong nhà trườngGiáo dụcH2011500005(V)
47 BTDH-00053 Lương Thanh ThủyBản tin dạy và học trong nhà trườngGiáo dụcH2011500005(V)
48 BTDH-00054 Lương Thanh ThủyBản tin dạy và học trong nhà trườngGiáo dụcH2011500005(V)