PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS PHẠM KHA
MÀN HÌNH IN SỔ THEO DÕI CÁ BIỆT
Chú ý: Kiểm tra sự trùng số cá biệt trước khi in Cài font mã vạch In sổ tổng quát Sách phát sinh trong năm Sổ thanh lí
Toàn bộ SCB SCB theo chủng loại Sổ mượn của HS Sổ mượn của GV Sổ đọc của HS Sổ đọc của GV In đề can Phiếu yêu cầu In thẻ In mục lục In phích
Chủng loại :  
 
SttSố cá biệtHọ tên tác giảTên ấn phẩmNhà XBNơi XBNăm XBGiá tiềnMôn loại
1  Bản tin dạy và học trong nhà trường   5000 
2  Bản tin dạy và học trong nhà trường   5000 
3  Bản tin dạy và học trong nhà trường   5000 
4  Bản tin dạy và học trong nhà trường   5000 
5  Bản tin dạy và học trong nhà trường   5000 
6  Bản tin dạy và học trong nhà trường   5000 
7  Bản tin dạy và học trong nhà trường   5000 
8  Bản tin dạy và học trong nhà trường   5000 
9  Bản tin dạy và học trong nhà trường   5000 
10  Bản tin dạy và học trong nhà trường   5000 
11  Bản tin dạy và học trong nhà trường   5000 
12  Bản tin dạy và học trong nhà trường   5000 
13  Bản tin dạy và học trong nhà trường   5000 
14  Bản tin dạy và học trong nhà trường   5000 
15  Bản tin dạy và học trong nhà trường   5000 
16  Bản tin dạy và học trong nhà trường   5000 
17  Bản tin dạy và học trong nhà trường   5000 
18  Bản tin dạy và học trong nhà trường   5000 
19  Bản tin dạy và học trong nhà trường   5000 
20  Bản tin dạy và học trong nhà trường   5000 
21  Bản tin dạy và học trong nhà trường   5000 
22  Bản tin dạy và học trong nhà trường   5000 
23  Bản tin dạy và học trong nhà trường   5000 
24  Bản tin dạy và học trong nhà trường   5000 
25  Bản tin dạy và học trong nhà trường   5000 
26  Bản tin dạy và học trong nhà trường   5000 
27  Bản tin dạy và học trong nhà trường   5000 
28  Bản tin dạy và học trong nhà trường   5000 
29  Bản tin dạy và học trong nhà trường   5000 
30  Bản tin dạy và học trong nhà trường   5000 
31  Bản tin dạy và học trong nhà trường   5000 
32  Bản tin dạy và học trong nhà trường   5000 
33  Bản tin dạy và học trong nhà trường   5000 
34  Bản tin dạy và học trong nhà trường   5000 
35  Bản tin dạy và học trong nhà trường   5000 
36  Bản tin dạy và học trong nhà trường   5000 
37  Bản tin dạy và học trong nhà trường   5000 
38  Bản tin dạy và học trong nhà trường   5000 
39  Bản tin dạy và học trong nhà trường   5000 
40  Bản tin dạy và học trong nhà trường   5000 
41  Bản tin dạy và học trong nhà trường   5000 
42  Bản tin dạy và học trong nhà trường   5000 
43  Bản tin dạy và học trong nhà trường   5000 
44  Bản tin dạy và học trong nhà trường   5000 
45  Bản tin dạy và học trong nhà trường   5000 
46  Bản tin dạy và học trong nhà trường   5000 
47  Bản tin dạy và học trong nhà trường   5000 
48  Bản tin dạy và học trong nhà trường   5000