PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS PHẠM KHA
TIẾN ĐỘ KIỂM TRA HỌC KÌ 1
Năm học :  
Tiến độ kiểm tra học kì 2
Click vào % đầu các cột để sắp lại thứ tự!
 
Môn họcSttSố điểm tối thiểuTên lớpTgM1M2M3%Mv1v2v3v4%vV1V2V3V4V5V6%VHKTgN%LúcNgày
Âm nhạc1| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A                   0   
2| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B                   0   
3| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C                   0   
4| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6D                   0   
5| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A                   0   
6| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B                   0   
7| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7C                   0   
8| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A                   0   
9| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B                   0   
10| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C                   0   
11| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8D                   0   
Công nghệ12| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6A                   0   
13| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6B                   0   
14| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6C                   0   
15| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6D                   0   
16| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7A                   0   
17| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7B                   0   
18| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7C                   0   
19| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8A                   0   
20| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8B                   0   
21| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8C                   0   
22| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8D                   0   
23| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9A                   0   
24| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9B                   0   
25| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9C                   0   
26| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9D                   0   
Địa lí27| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |6A                   0   
28| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |6B                   0   
29| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |6C                   0   
30| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |6D                   0   
31| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7A                   0   
32| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7B                   0   
33| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7C                   0   
34| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8A                   0   
35| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8B                   0   
36| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8C                   0   
37| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8D                   0   
38| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9A                   0   
39| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9B                   0   
40| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9C                   0   
41| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9D                   0   
Gdcd42| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A                   0   
43| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B                   0   
44| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C                   0   
45| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6D                   0   
46| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A                   0   
47| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B                   0   
48| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7C                   0   
49| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A                   0   
50| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B                   0   
51| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C                   0   
52| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8D                   0   
53| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A                   0   
54| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B                   0   
55| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9C                   0   
56| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9D                   0   
Hóa học57| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8A                   0   
58| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8B                   0   
59| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8C                   0   
60| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8D                   0   
61| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9A                   0   
62| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9B                   0   
63| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9C                   0   
64| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9D                   0   
Lịch sử65| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A                   0   
66| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B                   0   
67| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C                   0   
68| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6D                   0   
69| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7A                   0   
70| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7B                   0   
71| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7C                   0   
72| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8A                   0   
73| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8B                   0   
74| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8C                   0   
75| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8D                   0   
76| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A                   0   
77| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B                   0   
78| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9C                   0   
79| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9D                   0   
Mĩ thuật80| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A                   0   
81| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B                   0   
82| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C                   0   
83| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6D                   0   
84| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A                   0   
85| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B                   0   
86| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7C                   0   
87| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A                   0   
88| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B                   0   
89| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C                   0   
90| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8D                   0   
91| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A                   0   
92| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B                   0   
93| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9C                   0   
94| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9D                   0   
Ngoại ngữ95| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6A                   0   
96| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6B                   0   
97| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6C                   0   
98| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6D                   0   
99| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |7A                   0   
100| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |7B                   0   
101| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |7C                   0   
102| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8A                   0   
103| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8B                   0   
104| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8C                   0   
105| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8D                   0   
106| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9A                   0   
107| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9B                   0   
108| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9C                   0   
109| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9D                   0   
Ngữ văn110| M: 2 | v: 2 | V: 5 | HK: 1 |6A                   0   
111| M: 2 | v: 2 | V: 5 | HK: 1 |6B                   0   
112| M: 2 | v: 2 | V: 5 | HK: 1 |6C                   0   
113| M: 2 | v: 2 | V: 5 | HK: 1 |6D                   0   
114| M: 2 | v: 2 | V: 5 | HK: 1 |7A                   0   
115| M: 2 | v: 2 | V: 5 | HK: 1 |7B                   0   
116| M: 2 | v: 2 | V: 5 | HK: 1 |7C                   0   
117| M: 2 | v: 2 | V: 5 | HK: 1 |8A                   0   
118| M: 2 | v: 2 | V: 5 | HK: 1 |8B                   0   
119| M: 2 | v: 2 | V: 5 | HK: 1 |8C                   0   
120| M: 2 | v: 2 | V: 5 | HK: 1 |8D                   0   
121| M: 2 | v: 2 | V: 6 | HK: 1 |9A                   0   
122| M: 2 | v: 2 | V: 6 | HK: 1 |9B                   0   
123| M: 2 | v: 2 | V: 6 | HK: 1 |9C                   0   
124| M: 2 | v: 2 | V: 6 | HK: 1 |9D                   0   
Sinh học125| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |6A                   0   
126| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |6B                   0   
127| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |6C                   0   
128| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |6D                   0   
129| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |7A                   0   
130| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |7B                   0   
131| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |7C                   0   
132| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |8A                   0   
133| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |8B                   0   
134| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |8C                   0   
135| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |8D                   0   
136| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |9A                   0   
137| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |9B                   0   
138| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |9C                   0   
139| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |9D                   0   
Thể dục140| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |6A                   0   
141| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |6B                   0   
142| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |6C                   0   
143| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |6D                   0   
144| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |7A                   0   
145| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |7B                   0   
146| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |7C                   0   
147| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8A                   0   
148| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8B                   0   
149| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8C                   0   
150| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8D                   0   
151| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9A                   0   
152| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9B                   0   
153| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9C                   0   
154| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9D                   0   
Toán155| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |6A                   0   
156| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |6B                   0   
157| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |6C                   0   
158| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |6D                   0   
159| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |7A                   0   
160| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |7B                   0   
161| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |7C                   0   
162| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |8A                   0   
163| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |8B                   0   
164| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |8C                   0   
165| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |8D                   0   
166| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |9A                   0   
167| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |9B                   0   
168| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |9C                   0   
169| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |9D                   0   
Tự chọn170| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6A                   0   
171| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6B                   0   
172| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6C                   0   
173| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6D                   0   
174| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |7A                   0   
175| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |7B                   0   
176| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |7C                   0   
177| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8A                   0   
178| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8B                   0   
179| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8C                   0   
180| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8D                   0   
Vật lí181| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |6A                   0   
182| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |6B                   0   
183| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |6C                   0   
184| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |6D                   0   
185| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |7A                   0   
186| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |7B                   0   
187| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |7C                   0   
188| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |8A                   0   
189| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |8B                   0   
190| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |8C                   0   
191| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |8D                   0   
192| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |9A                   0   
193| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |9B                   0   
194| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |9C                   0   
195| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |9D                   0   
Ghi chú : cột tg : tổng số điểm phải k.tra, N : số điểm đã k.tra, % : Tỉ lệ % đã k.tra