PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS PHẠM KHA
Thống kê điểm TBM    Hai mặt giáo dục    Điểm kiểm tra học kì
KẾT QUẢ ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KÌ 1
Năm học :  Khối :

Từ  đến
dưới
Môn
Từ  đến
dưới
SL
%
Từ  đến
dưới
SL
%
Từ  đến
dưới
SL
%
Từ  đến
dưới
SL
%
Từ đến
SL
%